Дейност 8. Информация и публичност

•За гарантиране принципите на публичност и прозрачност е разработен комуникационен план, целящ да повиши осведомеността на обществеността за подкрепата, осигурена от ФМ на ЕИП и НФМ, целите на проекта и постигнатите резултати. Дейностите ще допринесат и за повишаване на обществената информираност за кръговата икономика, управление на ресурсите и рециклирането. Ще бъдат използвани всички налични комуникационни канали:

•Изготвяне и разпространение на електронни прессъобщения – 7 бр. прессъобщения ще бъдат разпространени до електронни медии.

•Създаване интернет страница и профили в социални мрежи (Facebook, Twitter, Instagram) на проекта. Водещият партньор ще има задължение за тяхното създаване. На интернет страница ще бъде публикувана пълната информация за проекта, неговото изпълнението, постигнатите резултати и актуални новини. Чрез социалните мрежи и в местните медии ще се рекламират инициативите по проекта.

•Със стартиране на проекта ще бъде организирана начална пресконференция, на която ще се представят целите, дейностите и очакваните резултати.

•В края на проекта ще се проведе заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати, съчетана с целодневно събитие с базар, изложба, еко-работилници, арт инсталации.

•Ще се проведат 3 публични събития за промотиране на образователните центрове и открити класни стаи във всяко училище.

•Ще се закупят промоционални продукти, които ще се използват по време на инициативите в дейности 4 и 7.

Translate »