Конкурс за видеомотиватор„Бъди отговорен към планетата!”

Конкурс за видеоклип на тема „Бъди отговорен към планетата!“ организират ПГКПИ в партньорство с ПГЧЕ „Васил Левски“ и ОУ „Георги Бенковски“, Бургас по проект „Прилагане на мерки за подобряване на екологичното образование на подрастващите в Бургас“ по „Малка грантова схема кръгова икономика“ по Резултат 3: „Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“, Процедура № BGENVIRONMENT-3.001 – „Малка грантова схема кръгова икономика“ на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021, с програмен оператор МОСВ.  Целта е насърчаване участието в процеса на разделното събиране на отпадъците от опаковки и да се стимулира опазването на околната среда.

Той започва на 16 октомври и продължава до 17 ноември (включително). Участници могат да бъдат ученици от предучилищна възраст до XII клас, индивидуално или като екип до петима участници, които учат в детските градини и училищата на територията на община Бургас. Малолетните и непълнолетните имат нужда от съгласие на родител.

Видеоклипът на тема „Бъди отговорен към планетата!“ трябва да е с продължителност до 60 секунди, както и да отговаря на следните изисквания:

  • Да е авторски видеоклип на участника/екип от участници

С оглед опазване на личните данни на трети лица, в заснетите кадри е допустимо да присъстват единствено участниците в конкурса или ако има повече ангажирани лица, от тях да бъде взета декларация за съгласие за заснемане и разпространение публично на видеоклипа.
РЕГЛАМЕНТ

Конкурсът се провежда на два етапа, както следва:

* Първи етап: 16 октомври и продължава до 17 ноември (включително) – изпращане на видеоклиповете.

* Втори етап (от 18 ноември – 3 декември 2023 г., включително) – оценка на видеоклиповете и определяне на победителите от комисия. Обявяване на победителите на интернет сайта на проекта https://green.codingburgas.bg , както и в медиите.

2. Наградите са:

І-во място – 300 лева

ІІ-ро място – 200 лева

ІІІ-то място – 100 лева

Един участник може да получи само една награда.
Видеоклиповете или линк към тях, заедно с попълнени, подписани и сканирани приложения №1, №2 и №3 се изпращат на електронния адрес на организатора: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »