Дейност 1. Управление на проекта

•1. Ръководител проект (ПГКПИ) отговаря за цялостния процес на изпълнение на проекта и осъществява комуникация с Управляващия орган.

•2. Координатор (ОУГБ) подпомага ръквоодителя. Отговоаря за подготовката на технически задания. Подготвя междинни отчети и искания за плащане. Координира работата на екипа, партньорите, външните изпълнители и заинтересованите страни. Поддържа архив на проекта.

•3. Координатор (PKAS) подпомага ръквоодителя на проекта.

•4. Финансов експерт (ПГКПИ)- отговаря за законосъобразността и целесъобразността на направените разходи. Подготвя финансови отчети и искания за плащане. Съхранява финансовата документация.

•5. Експерт “Връзки с обществеността” (ПГЧЕ) отговаря за подготовката на технически задания, координира и подпомага изпълнението на публичните събития и кампании, изработката на информационни материали, връзка със заинтересовани страни и медии, популяризиране на проекта сред широката общественост.

Резултат

• Създадена организация за ефективно управление, наблюдение и отчетност на проекта.

• 1 бр. Заповед за определяне на екипа на проекта;

• Сключени 5 бр. договори с членовете на екипа на проекта;

• Изготвена методика за вътрешен мониторинг на изпълнението на проектните дейности;

• Проведени 20 месечни срещи за планиране и отчитане на напредъка по проекта;

• Проведени 4 срещи със заинтересовани страни;

• Подадени и одобрени междинни и окончателни доклади;

• Подадени и одобрени Искания за плащане.

Translate »