За екипа

Ръководител проект – отговаря за цялостния процес на изпълнение на проекта и осъществява комуникация с Управляващия орган. Отговаря за наблюдението и контрола на изпълнението на проектните дейности. Отговаря за навременно и коректно подаване на отчетна информация по проекта в ИСУН.
ПЛАМЕНА КАЗАКОВА

Координатор – подпомага ръквоодителя. Отговоаря за подготовката на технически задания. Подготвя междинни отчети и искания за плащане. Координира работата на екипа, партньорите, външните изпълнители и заинтересованите страни. Поддържа архив на проекта.
ДАРИНА КАНДАРОВА   

Координатор – подпомага ръквоодителя на проекта. Споделя добри практики. Координира връзката със заинтересованите страни в Норвегия.
JO SAKARIASSEN

Финансов експерт – отговаря за законосъобразността и целесъобразността на направените разходи. Подготвя финансови отчети и искания за плащане. Съхранява финансовата документация.
ГЕРГАНА ХРИСТОВА

Експерт “Връзки с обществеността” – отговаря за подготовката на технически задания, координира и подпомага изпълнението на публичните събития и кампании, изработката на информационни материали, връзка със заинтересовани страни и медии, популяризиране на проекта сред широката общественост.
МИЛЕНА АНДОНОВА

Translate »