За екипа

Ръководител проект (ПГКПИ) отговаря за цялостния процес на изпълнение на проекта и осъществява комуникация с Управляващия орган. Отговаря за наблюдението и контрола на изпълнението на проектните дейности. Отговаря за навременно и коректно подаване на отчетна информация по проекта в ИСУН.
ПЛАМЕНА КАЗАКОВА

Координатор (ОУГБ) подпомага ръквоодителя. Отговоаря за подготовката на технически задания. Подготвя междинни отчети и искания за плащане. Координира работата на екипа, партньорите, външните изпълнители и заинтересованите страни. Поддържа архив на проекта.
РАЛИЦА КРАЙНОВА   

Координатор (PKAS) подпомага ръквоодителя на проекта. Споделя добри практики. Координира връзката със заинтересованите страни в Норвегия.
JO SAKARIASSEN

Финансов експерт (ПГКПИ)- отговаря за законосъобразността и целесъобразността на направените разходи. Подготвя финансови отчети и искания за плащане. Съхранява финансовата документация.
ГАЛЯ ГОСПОДИНОВА

Експерт “Връзки с обществеността” (ПГЧЕ) отговаря за подготовката на технически задания, координира и подпомага изпълнението на публичните събития и кампании, изработката на информационни материали, връзка със заинтересовани страни и медии, популяризиране на проекта сред широката общественост.
МИЛЕНА АНДОНОВА