Дейност 2. Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители.

1. Избор на външен експерт „Обществени поръчки“ – договор за услуга с физическо лице.

2. Доставка, монтаж/инсталиране и поддръжка на оборудване и софтуер – публично състезание – чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП и чл.176 и следващите.;

3. Създаване на открити класни стаи в двора на Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации и ОУ „Георги Бенковски“ – събиране на оферти с обява –Чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП и чл. 186 и следващите;

4. Разработване на образователни програми и обучение на учителите – директно възлагане – чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП;

5. Разработване, брандиране, доставка и поддържане на информационни ресурси и продукти – събиране на оферти с обява обява – Чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП и чл. 186 и следващите;

6. Организиране на учебни и работни посещения, обучения, дискусии и информационни събития – директно възлагане – чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП;

7. Независим финансов одит на проекта- директно възлагане – чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП;

Резултат

•Подготвена тръжна документация;

•Успешно проведени процедури за избор на изпълнител;

•Сключени 7 договора с външни изпълнители.

Translate »