Дейност 3. Разработване на образователни програми.

С цел надграждане и утвърждаване на екологичното образование сред децата и учениците, в рамките на проекта се предвижда разработването на шест различни образователни програми относно кръговата икономика и рециклирането. Програмите са съобразени с Наредба 13/2016 на МОН и са, както следва:

ОП 1. Вода, почва, въздух.

ОП 2. Енергия и климат.

ОП 3. Биоразнообразие.

ОП 4. Потребление и отпадъци.

ОП 5. Общество и околна среда.

ОП 6. Технологии и екология.

Съдържат 4 модула насочени към деца и младежи от всеки етап на предучилищно и училищното образование, както следва:

1. Детска градина;

2. Начален етап (I – IV клас);

3. Прогимназиален етап (V – VII клас);

4. Гимназиален етап (VIII – XII клас).

Всеки модул ще включва обучителен семинар за учители и 6 учебни часа специализирани лекции и 6 учебни часа практикум за всяка от 4 възрастови групи. Лекциите ще се водят от учителите, участвали в обучителния семинар.

Обученията ще се провеждат в три детски градини и девет училища от Бургас.

Translate »