Дейност 4. Провеждане на образователни кампании

Предвижда се провеждането на 6 различни образователни кампании (ОК), основани на разработените образователни програми. Чрез кампаниите ще се представят принципите на кръговата икономика, нормативната рамка в ЕС и Р. България във връзка с нея, постигнатите до момента резултати и предизвикателствата. Кампаниите ще допринесат за обогатяването на деца, младежи и техните учители с информация, теоретични и практически знания и умения относно кръгова икономика и рециклиране и свързаните с тях теми за управление на ресурсите, опазването на околната среда, повторна употреба на продукти от бита и др. Кампаниите ще представляват физическото изпълнение на планираните мерки в образователни програми. При провеждането на образователните кампании ще бъдат приложени добрата практика описана в настоящия проект, както и идентифицираните добри практики от работното посещение в Норвегия. Образователните кампании ще са насочени към обучаеми и обучители от 9 училища и 3 детски градини от община Бургас. Те ще представят конкретна теоретична информация последвана от практически дейности по всяка една от темите на образователните програми.

•ОК 1. Зелени предизвикателства

•ОК 2. Световният климат: мисли глобално, действай локално.

•ОК 3. Съвършената форма е кръг.

•ОК 4. Планета или пластмаса.

•ОК 5. Волята да промениш – възможно е друго бъдеще.

•ОК 6. Технологиите в услуга на бъдещето.

Резултати

 • Проведени образователни кампании по 6 различни теми.
 • Включени 12 образователни институции (9 училища и 3 детски градини);
 • Обучени 750 деца и юноши;
 • Обучени 20 учители;
 • Проведени 420 теоретични и практически занятия;
 • Посещение на ферма за пермакултури;
 • Посещение на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас;
 • Посещение на пречиствателна станция за отпадни води;
 • Посещение на дървопреработвателно предприятие “Кроношпан”;
 • Посещение на интерактивен образователен център за разделно събиране на отпадъци от опаковки “Екопак” в София;
 • Посещение на пречиствателна станция за нефтени продукти в гр. Бургас;
 • Организиран 1 еко лагер;
 • Работно посещение в Бургас от норвежки партньор за 7 дни;
 • Представени и обсъдени добри практики; – Повишени знания и умения на участниците;
Translate »