Дейност 6 – Създаване на две открити класни стаи

•Две открити класни стаи се обособят в учебните дворове на ПГКПИ и ОУГБ и ще се провеждат ОК от дейност 4, като прилагат добрата практика Udeskole,

•Концепцията на класните стаи е засилване връзката м/ у деца и природа, разчупване на стереотипите в учебния процес, стимулиране на усещанията, подобряване процеса по възприемане на нови знания, вземане и прилагане на нестандартни решения, грижа за здравето на деца и възрастни, чрез прекарване на повече време на открито.

•Класните стаи ще се различават като функционалности, за да обхванат в максимална степен събитията планирани в Дейности 3 и 4, но ще бъдат обединени от обща концепция за кръгова икономика, рециклиране и повторно използване на ресурсите. Стаите ще са с 30 седящи места.

•1та стая е в двора на ПГКПИ и ще се нарича „Умна стая“. Ще се захранва с фотоволтаични панели и ще дава възможност учениците сами да създават сценарии за управлението и, чрез програмиране на микроконтролери като част от ОК 2 и 6. Мебелировката ще бъде изпълнена от рециклирани материали, като учениците ще участват в създаването им, като част от ОК 5.

•2 та стая е в двора на ОУГБ и се казва „Осезаема природа“.

Резултати

– Създадени 2 открити класни стаи;

– Обучени 750 бр. деца и младежи;

– Приложена добра практика за провеждане на учебния процес.

 – Създадени условия за стимулиране креативността на ученици и учители.

– Опазване здравето на участниците в учебния процес.

Translate »