Дейност 9 Финансов одит на проекта

Одитът ще осигури допълнителна увереност за законосъобразност на разходите, ефективното и ефикасно изпълнение на проекта и спазване на специфичните нормативни правила като се съблюдават изискванията на ръководството по програма “Опазване на околната среда и климатични промени”, финансиран от ФМ на ЕИП /2014-2021 и насоките от поканата за подбор на проектни предложения „Малка грантова схема кръгова икономика“.

Ще се извърши одит на дейностите на Бенефициента и на дейностите на партньорите. Разходите на партньорите ще бъдат включени в междинните и окончателния доклад на Бенефициента. Одиторът задължително ще извършва проверка за съответствие относно законосъобразност на процедурите по ЗОП, подписаните договори и анекси към тях, ако има такива.

Translate »