За проекта

Проектът “Прилагане на мерки за подобряване на екологичното образование на подрастващите в Бургас“ по „Малка грантова схема кръгова икономика“ по Резултат 3: „Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“, Процедура № BGENVIRONMENT-3.001 – „Малка грантова схема кръгова икономика“ на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021, с програмен оператор МОСВ, ще се реализира от Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, в партньорство с Основно училище „Георги Бенковски“,  Профилирана гимназия за чужди езици „Васил Левски“ и Prios Kompetanse – Norway.

Translate »