Oбразователни програми

С цел надграждане и утвърждаване на екологичното образование сред децата и учениците, в рамките на проекта се предвижда разработването на шест различни образователни програми относно кръговата икономика и рециклирането.

Програмите ще са съобразени с Наредба 13/2016 на МОН и са, както следва:

•ОП 1. Вода, почва, въздух.

ОП 2. Енергия и климат.

ОП 3. Биоразнообразие.

ОП 4. Потребление и отпадъци.

•ОП 5. Общество и околна среда.

ОП 6. Технологии и екология.

Съдържат 4 модула насочени към деца и младежи от всеки етап на предучилищно и училищното образование, както следва:

•1. Детска градина;

2. Начален етап (I-IV клас);

3. Прогимназиален етап (V- VII клас);

4. Гимназиален етап.

Всеки модул се състои от:

– обучителен семинар за учители.

– 6 учебни часа специализирани лекции за всяка от 4 възрастови групи.

Лекциите ще се водят от учителите, участвали в обучителния семинар.

– 6 учебни часа практикум за всяка възрастова група.

Translate »