ПАЗИ ПРИРОДАТА – ПОЧИСТВАЙ И РЕЦИКЛИРАЙ

На 15 ноември 2023 г., в регионалното депо “Братово – Запад” се проведе изключително интересна, вълнуваща и полезна среща. Тя беше част от дейност 4 на проекта BGENVIRONMENT-3.001-0015-C01 “Прилагане на мерки за подобряване на екологичното образование на подрастващите в Бургас”. Участници в събитието бяха еколози от клубовете “Зелен кръг” към ПГКПИ, ОУ “Антон Страшимиров” и ОУ “Александър Георгиев-Коджакафалията”, град Бургас. Директорът и специалистите, ангажирани с този важен процес, разказаха за същността и спецификата на своята работа, като отговаряха на многобройните въпроси на гостите еколози.

Депото е комплексен обект, включващ няколко основни части:

Клетка 1: Тази част от депото е предназначена за депониране само на така наречените крайни отпадъци, които не могат да бъдат повторно използвани или рециклирани. Тази клетка има капацитет от 500 000 тона и обем от 450 000 куб. метра.

Сепарираща инсталация: Тази инсталация има капацитет за обработка на 80 000 – 100 000 тонове смесени битови отпадъци годишно.

Компостираща инсталация: С капацитет от 13 000 тонове годишно, тази инсталация се занимава с компостирането на разделно събрани зелени и градински отпадъци.

Площадка за третиране на строителни отпадъци: Тук строителните материали се трошат и сортират, като част от тях могат да бъдат използвани отново в строителството.

Площадка за третиране на едрогабаритни отпадъци: Тук се обработват едрогабаритни отпадъци с капацитет 15 тонове на час.

Локална пречиствателна станция за отпадни води: Тази станция използва комбинирани процеси на механично и физико-химично пречистване.

Екопарк: Тази зона е предназначена за временно съхранение на опасни отпадъци и рециклируеми отпадъци.

Старшите ученици от ПГКПИ обогатиха този вълнуващ ден с демонстрация на замерване на шума, температурата на въздуха и почвата, както и количество на фини прахови частици в района, използвайки мобилна лаборатория.

Срещата завърши с добро настроение и обещание за нови срещи, като всички участници получиха тематични подаръци. Посещението се оказа ценно както за участниците, така и за подобряване на екологичното образование в района.

Регионалното депо за отпадъци “Братово-Запад” включва разнообразни дейности, които са от съществено значение за управлението на отпадъците в района. То се занимава с управлението, експлоатацията и поддръжката на депото, както и с разделното събиране на отпадъци от опаковки и други разделно събрани отпадъци. Сред основните му функции са сепарирането и рециклирането на отпадъци, обезвреждането на неопасни отпадъци чрез депониране, както и компостирането на биоразградими отпадъци. Освен това, депото се занимава и с транспортирането на отпадъци.

Translate »