Обучителен семинар “Зелен кръг”

На 28 септември се проведе първият от серия обучителни семинари за ръководителите на клубовете “Зелен кръг”, създадени в партньорските училища и детски градини (три детски градини и девет училища от Бургас) по проект “Прилагане на мерки за подобряване на екологичното образование на подрастващите в Бургас“ по „Малка грантова схема кръгова икономика“ по Резултат 3: „Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“, Процедура № BGENVIRONMENT-3.001 – „Малка грантова схема кръгова икономика“ на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021, с програмен оператор МОСВ.

Събралите се учители се запознаха със структурата на подготвените образователни програми, целящи надграждане и утвърждаване на екологичното образование сред децата и учениците. В рамките на проекта са разработени шест различни образователни програми относно кръговата икономика и рециклирането. Програмите са съобразени с Наредба 13/2016 на МОН и са, както следва:

ОП 1. Вода, почва, въздух.

ОП 2. Енергия и климат.

ОП 3. Биоразнообразие.

ОП 4. Потребление и отпадъци.

ОП 5. Общество и околна среда.

ОП 6. Технологии и екология.

Съдържат 4 модула насочени към деца и младежи от всеки етап на предучилищно и училищното образование, както следва:

1. Детска градина;

2. Начален етап (I – IV клас);

3. Прогимназиален етап (V – VII клас);

4. Гимназиален етап (VIII – XII клас).

Всеки модул ще включва обучителен семинар за учители и 6 учебни часа специализирани лекции и 6 учебни часа практикум за всяка от 4 възрастови групи. Лекциите ще се водят от учителите, участвали в обучителния семинар.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »