Световният климат: мисли глобално, действай локално!

Информационна кампания 2: Световният климат: мисли глобално, действай локално!

Не бива да забравяме, че учениците могат да се включват активно в живота и в разрешаването на проблемите на обществото, което ще допринесе за повишаване на тяхната екологична компететност и социална ангажираност.

Климатичните промени и решенията, които са в наши ръце

Насоки и вдъхновение за действие

За да се справим с климатичните промени, са необходими усилия на различни нива, включително на индивидуално. Макар да сме малки частици от голямата картина, ние също носим отговорност за бъдещето на човечеството и на Земята. Навиците и изборите ни имат значение и могат да бъдат предпоставка за промяна и да послужат за храна за размисъл и подтик към действие за хората около нас. В тази статия ще намериш препоръки за действия, които можеш да предприемеш, така че да намалиш своя въглероден отпечатък. Списъкът със съвети не е изчерпателен и целта на публикацията е, от една страна, да даде основа, а от друга, да послужи за вдъхновение за търсене на още и нови решения.

Климатичните промени са сред най-сериозните глобални проблеми, пред които сме изправени. Информираността на обществото за причините, същността, проявленията на и последствията от климатичните промени е само едната страна на монетата. Другата е свързана с това какво следва да се направи, за да разрешим проблема и да осигурим обитаема планета на бъдещите поколения.

Справянето с климатичните промени и преходът към въглеродно неутрална икономика изискват системна промяна в множество сфери, незабавни и широкомащабни усилия най-вече от страна на правителствата и бизнесите. Но този процес се нуждае и от участието на всеки от нас. В ролите си на гласоподаватели, консуматори, домакини, учащи или работещи, родители и други, ние имаме влияние с изборите, които правим в ежедневието си. 

Усилията на всеки от нас би следвало да са еквивалентни както на желанието, така и на възможностите му. Следва да се имат предвид и финансови, здравословни и други лични причини. Например не всеки би имал възможността да притежава електрически автомобил или да намали консумацията си на животински продукти. При наличието на желание, намерение и отдаденост обаче, всеки може да даде своя принос, като следва някои от съветите тук или като проучи повече за нови начини как да помогнем за справянето с глобалното предизвикателство.

Какво представлява въглеродният отпечатък? 

Парниковите газове с антропогенен произход, чието прекомерно количество в атмосферата води до изменения в климата, се дължат на производството и потреблението на стоки и услуги. Чрез понятието “въглероден отпечатък” се определя количествено въздействието на човек, дейност, организация или държава върху климатичните промени. Нашият личен въглероден отпечатък зависи от изборите, които правим всеки ден. Ето защо познаването му и промяната в навиците ни могат да допринесат за създаването на по-благоприятен за климата свят.

В настоящата статия са подбрани няколко ключови категории действия, чрез които бихме могли да имаме най-малко негативно въздействие върху задълбочаването на климатичните промени. 

Храна

Промяната в хранителните навици има голям потенциал за намаляване на емисиите на парникови газове, генерирани от системите на хранително-вкусовата промишленост (производство, транспорт, преработка, опаковане, съхранение, търговия на дребно, потребление, загуба и отпадъци), според Специалния доклад на IPCC относно изменението на климата и земята.  По данни на кампанията на ООН “Act Now” 17% от цялата храна, предвидена за потребление, се превръщат в хранителни отпадъци, което представлява разхищение на ресурси, използвани в производството, като земя, вода, енергия и други суровини, както и ненужни емисии на парникови газове. Но това е само част от проблема. Начинът, по който храната се произвежда, управлява и движи по света, както и това, което ние като граждани решаваме да сложим на чинията си, имат значение за климатичната криза.

Ето защо като потребители, ние имаме влияние чрез това какво, колко и откъде избираме да пазаруваме. Няколко съвета, с които можеш да бъдеш полезен: 

Пазаруване

 • Купуване на сезонни плодове и зеленчуци от местни производители (това спестява вода, енергия, използвана в транспорта, и други ресурси, както и подпомага местната икономика);
 • Купуване на толкова храна, колкото е необходима, с цел намаляване на хранителните отпадъци;
 • Насипно пазаруване.

Консумация 

 • Консумиране на по-малко месо, особено на говеждо месо, и млечни продукти и вместо това преминаване към диета, която е с по-високо съдържание на растителни храни като зеленчуци, плодове, пълнозърнести храни, бобови растения, ядки и семена – повече по темата: Как влияе повишената консумация на месо върху климатичните промени?;
 • Проучване на това дали са устойчиви ресторантите, в които се храним.

Отпадъци

 • Даряване на храна за хранителни банки и за фураж на животни, когато е подходящо;
 • Използване на приложения, които помагат за намаляване на разхищението на храна, например FoodObox;
 • Оползотворяване на хранителните отпадъци.

Енергия

Фигура 1. Енергията в дома. Източник: Connect4climate 

Енергийният сектор е с най-голям принос за глобалните емисии на парникови газове, отговорен за приблизително 35% от общите емисии, по данни на кампанията на ООН “Act Now”. Ограничаването на емисиите от този сектор може да бъде постигнато основно чрез: преминаване към възобновяеми енергийни източници, пестене на на енергия, включително чрез постигане на по-добра енергийна ефективност.

Ето няколко съвета за това как да намалиш потреблението на енергия в дома си:

Електроуреди

 • Изключване на телевизора, компютъра и други електрически уреди, когато не се използват;
 • Изваждане на кабелите на устройствата от електрическите контакти (например зарядното за телефона, когато той не се зарежда) – по този начин годишните разходи за електроенергия на дома могат да спаднат с до 10%, според публикацията на Европейската комисия (ЕК) “Нашата планета, нашето бъдеще”;
 • Купуване на енергийно ефективни уреди – съобразно енергийния етикет на ЕС; Следва да се има предвид и следното – когато знаем, че даден уред използва по-малко енергия, ние го употребяваме по-често и по този начин количеството енергия, което използваме, не само че не намалява, но може да бъде и повече от преди. Затова не е важно само уредите да са енергийно ефективни, но и честотата на тяхната употреба също има значение, което е свързано с нашите навици.
 • Избягване на употребата на електроуреди, когато е възможно (напр. употребата на сушилня).

Отопление/ охлаждане на температурата на въздуха и на водата в дома

 • Поддържане на бойлера в техническа изправност (преглед веднъж годишно), така че да работи максимално ефективно и да се избегнат повреди; 
 • Намаляване на температурата за отопление през зимата (например с 1° C), също така през нощта и когато не си у дома;
 • Осигуряване на добра изолация с цел запазване на температурата в стаите (напр. чрез поставяне на прозорци с двоен или троен стъклопакет – намаляват загубата на топлина и риска от кондензация; поставяне на плътни завеси или подвижни изолационни панели; запечатване на пролуки около прозорците и вратите; затваряне на пердетата и щорите през лятото);
 • Използване на вентилатор вместо климатик през лятото;
 • Намаляване на градусите на бойлера и термостата, доколкото е възможно и подходящо – редуцирането на употребата на топла вода спестява енергия, която се използва за затоплянето;
 • Стени и покриви, покрити с растителност (помагат за това сградите да се поддържат хладни през лятото); 

Осветление

 • Използване на енергоспестяващи осветителни тела;
 • Изгасване на осветлението, когато в стаята няма хора.

Други

Вода

Водата е сред най-ценните ресурси, които имаме, и ще става все по-ценна и занапред. Тя се използва не само за питейни нужди, но и в много сектори на икономиката като селско стопанство, енергетика и др. Съгласно публикацията на Европейската агенция по околна среда “Водата е живот”, водните запаси в световен мащаб, включително в Европа, както и качеството им са подложени на натиск от редица фактори, сред които са и последиците от изменението на климата, например продължителните суши. Вследствие на това в бъдеще се очакват повече случаи на недостиг на вода, множество социални и икономически проблеми. Ето защо следва водата да бъде използвана много по-ефективно.

С оглед на това следва да се предприемат и действия за адаптиране към новите климатични реалности. Намаляването на потреблението и разхищението на вода е важен елемент от стратегиите за адаптиране, които се приемат на ниво ЕС и от редица европейски държави. Всеки от нас също би могъл да промени някои навици в ежедневието си и да допринесе за пестенето на водните ресурси. Ето няколко препоръки:

 • Спиране на водата при миенето на зъбите, при бръсненето и при миенето на съдовете, когато струята не се ползва;
 • Вземане на душ вместо вана;
 • Вземане на по-кратки душове;
 • Поливане на цветята рано сутрин или късно вечер, когато се изпарява по-малко вода;
 • Използване на съдомиялна вместо миене на съдовете на ръка;
 • Запълване на съдомиялната и на пералната машина;
 • Регулярно проверяване на чешми, тоалетни, тръби, перални, хладилници, сушилни и други уреди за течове;
 • Избягване на използването на сушилня – спестява вода и енергия;
 • Измиване на плодовете и зеленчуците в купа и след това използване на водата за поливане на растенията у дома;
 • Виж още над 200 начина как да пестиш вода, които могат да ти помогнат да измислиш и нови идеи.

Транспорт

Емисиите на парникови газове от транспортния сектор са се удвоили от 1970 г. насам, като около 80% от това увеличение е от пътните превозни средства, по данни на ООН. В момента транспортният сектор е почти изцяло зависим от изкопаемите горива. За да намалиш своя въглероден отпечатък по отношение на транспорта, може да последваш някой от съветите долу.

 • Ходене пеша, колоездене или използване на обществен транспорт вместо шофиране;
 • Избягване на шофирането в натоварени часове;
 • Споделено пътуване;
 • Преминаване към електрически или хибриден автомобил – с отношение към количеството емисии, свързани не само с ползването на автомобила, но и с производството и бракуването му;
 • По-често използване на влак и намаляване на летенето – по данни на ЕК летенето е един от най-бързо развиващите се източници на парникови газове.

Пазаруване и отпадъци

Всеки един от 500-те милиона души, които живеят в ЕС, е отговорен за средно около ½ тон битови отпадъци всяка година, по данни от публикацията на ЕК “Нашата планета, нашето бъдеще”. Тъй като в световен мащаб населението нараства все повече, следва да предотвратяваме генерирането на отпадъци. 

Ето няколко препоръки за разумно пазаруване, което е свързано с намаляване на негативния ефект на нашите потребителски навици върху изменението на климата. 

 • По-малко и качествено пазаруване на продукти, от които имаш нужда;
 • Избягване на прекомерните опаковки и купуване на продукти в опаковки, които се рециклират или компостират;
 • Носене на собствени торба за пазаруване, чаша за кафе, други многократни алтернативи и избягване на еднократната пластмаса;
 • Пазаруване от магазини, в които се продава насипно;
 • Проверяване на това дали върху етикета на продукта е отбелязана екомаркировката на ЕС;
 • Пазаруване от местни производители и от такива, които работят по устойчив начин;
 • Вземане назаем, наемане или пазаруване от магазини втора употреба на неща, които инцидентно ще са необходими;

Правилното управление на отпадъците спомага за справяне с измененията в климата. От една страна, рециклирането пести енергия (и евентуалните въглеродни емисии), която би се използвала за производството на нови материали. От друга страна, когато отпадъците не се рециклират и попадат в сметищата, те започват да гният и да отделят големи количества метан. Това, което ти можеш да направиш, е:

 • Правилно рециклиране на отпадъците;
 • Рециклиране на батерии в обособените за целта места; на електронни уреди;
 • Преизползване и оползотворяване на отпадъци – например употреба на листи хартия, които могат да се използват от другата страна, даряване или размяна на неизползваеми дрехи, обувки, мебели или домакински уреди;
 • Компостиране;
 • Намаляване на дигиталния отпадък.

Разбери кои са принципите и особеностите на концепцията за нулев отпадък.

Мода

Модната индустрия (облекло и обувки) произвежда повече от 8% от парниковите газове и 20% от глобалните отпадъчни води годишно, съгласно кампанията на ООН “Act Now”. 85% от текстилните изделия завършват в депата или се изгарят, въпреки че повечето от тези материали могат да бъдат използвани повторно.

Ти можеш да направиш следното:

 • Полагане на добра грижа за твоите дрехи и обувки;
 • Купуване на по-малко дрехи и обувки;
 • Пазаруване от магазини за втора употреба;
 • Даряване на дрехи и обувки или даването им в магазини за втора употреба;
 • Рециклиране на дрехи и обувки в специално обособени за целта места;
 • Поправяне на дрехи и обувки или създаването на нови такива от стари;
 • Пазаруване от местни производители, за да се намалят емисиите от транспорта;
 • Пазаруване от устойчиви производители (Устойчивостта, що се отнася до модата, включва както социални въпроси като подобряване на условията на труд, така и екологични – намаляване на негативното влияние върху околната среда, включително намаляване на емисиите на парникови газове.) – например дрехи от рециклирани материали или с екомаркировка.
Фигура 3. Въздействие на текстилните продукти върху климата в паралел с емисиите от международните полети и морското корабоплаване. Източник: Как текстилната продукция замърсява околната среда (инфографика).

Залесяване и опазване на горите

Засаждането на дървета е един от най-очевидните начини да помогнем за справянето с климатичните промени, но единствено чрез залесяване проблемът не може да бъде разрешен. Ти можеш да помогнеш чрез:

 • Засаждане на дървета, като повече по темата може да намериш в статията “Да засадиш дърво”;
 • Участие в инициативи за опазване на горите и борба срещу обезлесяването.

Информирай се, бъди отговорен, критичен и креативен

Климатичните промени са един от най-обсъжданите проблеми по света и все пак не се предприемат достатъчно действия, които да гарантират планета, подходяща за живот, на бъдещите поколения.

Информирането от достоверни източници и критичното мислене са важни за справяне с проблеми като грийнуошинга и митовете за климатичните промени.

Може да се включиш в кампанията на ООН „Действай сега“/ “Act Now”, като изтеглиш приложението, следиш своя въглероден отпечатък, получаваш нови знания за климата и за това как да си полезен. Друго приложение – MathTappers: Carbon Choices – показва как някои от нашите ежедневни избори влияят на климата. World for climate ти дава възможност да се включиш в интересни дискусии относно изменението на климата, да задаваш въпроси и да изразяваш своето мнение. 

Освен посочените в тази публикация съвети, съществуват още много други начини, чрез които всеки от нас може да помогне за справянето с климатичната криза. Ако имаш предложение за това какво още можем да добавим тук като съществена препоръка, можеш да се свържеш с нас. 

Твоите действия имат значение! 

Статията е взаимствана от Интернет страницата на Климатека:

Авторът на статията – Илияна Семерджиева завършва специалност “Европеистика” в СУ “Св. Климент Охридски” и е студент в магистърската програма “Екологични експертизи и контрол” в Нов български университет. Чрез програма “Еразъм +” участва в магистърската програма Global Change Management в Университета за устойчиво развитие Еберсвалде, Германия. Стажант в Климатека и ентусиаст за промяна и действие за справяне с климатичните промени.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »