Кръгова икономика в Кроношпан

През последните дни на февруари, ученици от няколко бургаски училища – ПГКПИ, ПГЧЕ „Васил Левски“, ОУ „Елин Пелин“, ОУ „Антон Страшимиров“ и ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, се събраха за учебна екскурзия в завода „Кроношпан ЕООД“. С тази инициатива те имаха възможността да се запознаят с ключовите аспекти на дейността на предприятието, фокусирана върху възобновяемите и устойчиви ресурси.

Под ръководството на еколога на завода, учениците разбраха за важната роля на „Кроношпан ЕООД“ във веригата за доставки на дървесина. Екологът представи екологичните практики на предприятието, включително производството на дървесни панели с използване на дървесни остатъци от дъскорезницата, съсредоточаване върху максимално рециклиране и ускоряване на процеса на рециклиране на дървесни остатъци, използване на възобновяеми източници за производство на електроенергия и топлина, инвестиране в ново, по-ефективно оборудване с високи технологии за намаляване на въздействието върху околната среда, прилагане на принципите на кръговата икономика – намаляване, рециклиране, повторно използване.

Този образователен опит предостави на учениците възможността да разберат значението на устойчивите практики в промишлеността и как технологичният напредък може да се съчетае с отговорност към околната среда.

Посещението бе в изпълнение на дейност 4 от проект „Прилагане на мерки за подобряване на екологичното образование на подрастващите в Бургас“ по „Малка грантова схема кръгова икономика“, по Резултат 3: „Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“, Процедура № BGENVIRONMENT-3.001 – „Малка грантова схема кръгова икономика“ на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021, с програмен оператор МОСВ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »